موزه کودک

موزه کودک در سال 1379 با هدف نگهداری آثار کانون برای آشنایی کودکان و نوجوانان ،هنرمندان و دانشجویان با فعالیت های کانون و همچنین ارتباط با مراکز مشابه در سطح بین المللی جهت تبادل تجربیات تاسیس شد.

این موزه در 4 بخش اصلی: انتشارات- مرکز تئاتر- امور سینمایی و واحد سرگرمی های سازنده به معرفی آثار تولید شده این حوزهها می پردازد.