برگزاری پنجمین نمایشگاه آثار هنرجویان دوره تابستان مرکز آفرینش ها