برگزاری هفتمین نمایشگاه بازی و اسباب بازی

 هفتمین نمایشگاه بازی و اسباب بازی از دوشنبه 96/11/16 لغایت 96/11/20 از ساعت 8 الی 20 در سالن نمایشگاه 2 مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری برگزار می گردد.