گزارش تصویری از جلسه تقدیر و تشکر از فعالیتهای 9 ماهه کارکنان محترم مرکز آفرینشها

گزارش تصویری از جلسه تقدیر و تشکر از فعالیت های 9 ماهه کارکنان محترم مرکز آفرینشها مورخ:( یکشنبه 96/9/12)