روز جهانی و هفته ملی کودک

روز جهانی و هفته ملی کودک از 15 تا 21 مهر 1396 از ساعت 9 تا 18  در محل مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری برگزار می گردد.