نمایشگاه آثار هنرجویان دوره تابستان 1396 کارگاه هنری

این نمایشگاه 2 تا 12 مهر ماه1396 -تهران- خیابان حجاب- مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری- کارگاه های هنری ( ساعت بازدید 9 الی 13 و 14 الی 16/30 همه روزه به جز جمعه ها ) می باشد.