گزارش تصویری آغاز حرکت کاروان کتابخانه های سیار کانون از تهران به روستاهای ایران

IMAGE636370256967535572 IMAGE636370257762111019 IMAGE636370257767301316 IMAGE636370257777561903 IMAGE636370258052027601 IMAGE636370331297947028 IMAGE636370331303147326 IMAGE636370371307385437 IMAGE636370372763168703 IMAGE636370376107489988 IMAGE636370377141829148 IMAGE636370377648708140 IMAGE636370385545819829