شرکت شطرنج آموزان مرکز آفرینش های فرهنگی هنری در مسابقات رده سنی هیات شطرنج

“شرکت شطرنج آموزان مرکز آفرینش های فرهنگی هنری در مسابقات       رده سنی هیات  شطرنج روز جمعه 19/3/96 و کسب مقام های سوم – چهارم – هفتم – هشتم در این مسابقات “

امیر زارع حقیقی : مقام سوم

صدرا  مهدی زاده : مقام چهارم

هستی حبیب نژاد:  مقام هفتم

نیکی علیزاده : مقام هشتم